Ordförande har ordet 29 maj 2017

Antalet äldre ökar i Sverige. Visserligen ojämnt mellan stad och mindre orter, där antalet ökar minst i storstäderna. Men på det hela taget ökar antalet äldre över 80 år. En äldreboom.

Hur ska vi svara upp till det ökade behov av vård och omsorg som det innebär? Även om många äldre troligen fortsätter vara relativt friska så kommer än fler att behöva vård och omsorg.

Kommunerna står inför en utmaning som kräver innovationer. Och just innovationer är ett av de områden som FSS prioriterar i sitt påverkansarbete. Det kommer att krävas förändrade insatser för vård och omsorg, välfärdsteknologi samt kompetens- och personalförsörjning.

Det är därför jag ser med glädje på att Socialdepartementet föreslår i sin promemoria Förenklat beslutsfattande och särskilda boendeformer för äldre. Förslaget innebär att man vill underlätta biståndsbedömningen och ge kommunerna möjlighet att ha särskilda boenden som inte behöver ha omvårdnadskapacitet dygnet runt.

Det här tror jag är bra. Inte minst för att vi behöver bredda utbudet av boenden eftersom inte alla behöver lika stor omvårdnad utan många kan klara sig med hemtjänst och service. Lägg därtill att det idag också byggs trygghets- och seniorboenden.

Förenklad biståndsbedömning ger också utrymme för att på ett obyråkratiskt sätt ge omsorg och service till de äldre.

Kalle Gudmundsson, socialdirektör i Jönköpings kommun, är FSS ordförande (foto: Frozentime).

Jag tror att det här kan skapa möjligheter att skilja på den kompetens som behövs för att ge vård och omsorg från det som kan vara rena serviceinsatser. Vi kan då få ny personal som inte behöver undersköterskeutbildning.

Framtiden är kanske inte så oroande om vi verkligen börjar se äldre som människor med skiftande behov av insatser. Därför är det bra att det kommer förslag som breddar och förenklar utbudet av vård, omsorg och service.

FSS kommer att yttra sig över Socialdepartementets promemoria. Du är också välkommen att bidra! Vi behöver i så fall dina synpunkter före midsommar, maila till info@socialchefer.se.

Varma hälsningar
Kalle