Ordförande har ordet 14 augusti 2017

En skön semester hoppas jag att du har haft och att sommarkänslan kommer att dröja sig kvar länge, trots att de flesta nu jobbar med full fart. FSS är redan igång med att påverka socialpolitiken. Ett nytt verksamhetsår har börjat och det tar ordentlig avstamp i och med årsmötet, som hålls i samband med Socialchefsdagarna 2017 i Östersund.

Det är då du som är medlem ska besluta om ordförande och styrelseledamöter, och självklart också vilka prioriterade frågor styrelsen i huvudsak ska ägna sig åt under verksamhetsåret.

Det uppdrag styrelsen fick av årsmötet 2016 är inom följande fyra områden, som säkert känns igen, eftersom de flesta socialpolitiska frågor kräver stort tålamod och långsiktigt påverkansarbete.

  • innovationer inom äldreområdet
  • stärkt stöd och skydd för barn och unga
  • kompetens och kvalitet i socialtjänsten
  • översyn av socialtjänstlagen

I alla fyra områden ska digitaliseringens möjligheter beaktas.

I slutet av augusti ska FSS styrelse diskutera förslag till årsmötet om kommande års prioriterade områden. Det troliga är att vi kommer att föreslå att fortsätta med dessa områden, eftersom de alla på något sätt har kopplingar till pågående utredningar som vi vill ha möjlighet att påverka.

Men det finns fler områden som också är viktiga att FSS engagerar sig i:

  • Bostadsbristens verkningar på socialtjänsten där problem uppstått av en långvarigt dålig bostadspolitik som lett till att bostadssituationen för bland andra unga och nyanlända är en katastrof i många kommuner.
  • Asylsökande, både vuxna och unga, som får vänta alldeles för länge på beslut på grund av de långa handläggningstiderna på Migrationsverket.
  • Försäkringskassans beslut om personlig assistans som är rent omänskliga för dem som drabbas. Kommunernas socialtjänst får ökat ansvar utan kompensation från staten. Här pågår en utredning som behöver påskyndas innan situationen förvärras än mer.
  • IVO som har så långa handläggningstider för tillstånd att driva vård- och behandlingsverksamheter att det inte går att verkställa biståndsbeslut.
  • Personalbrist inom hälso- och sjukvården samt inom den kommunala socialtjänsten, vården och omsorgen. Totalt sett behövs en översyn av personal- och kompetensbehov oavsett organisation. Färre vårdplatser på sjukhusen som beror på personalbrist kan inte lösas genom att primärvård och kommunal omsorg tar över, utan att de är rustade med resurser och kompetens.

Och även inom dessa områden behöver digitaliseringens möjligheter undersökas – inte bara som kortsiktiga, isolerade lösningar, utan ett större grepp som underlättar infrastruktur och informationsdelning.

Mervärde och viktig kanal

Ja det finns mycket att förbättra inom socialpolitiken, och vi som arbetar med frågorna dagligen måste få komma till tals. Där är FSS en viktig kanal för påverkan, genom att föreningen kan bli en partner till myndigheter och utredare.

Vi märker med glädje att FSS synpunkter är efterfrågade, och är övertygade om att vi kan bidra med ett mervärde, genom att FSS förmedlar kunskaper och erfarenheter från praktiserande ledare inom social- och omsorgsförvaltningar. Under det senaste året har vi haft samverkansmöten med bland andra SKL, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse.

Jag vill därför att du är med och ger input till styrelsens diskussioner om kommande års prioriterade områden och strategier. Prata med din regionrepresentant i styrelsen (https://socialchefer.se/om-fss/regioner/) eller skriv dina synpunkter till info@socialchefer.se.

Med vänliga hälsningar
Kalle