Ordförande har ordet 1 november 2017

Bostadspolitik eller byggpolitik?

Under söndagens Agenda (2017-10-24) problematiserades bostadsbristen för flyktingar. Frågan debatterades av bostadsminister Peter Eriksson och Mats Gren (moderaternas talesman i bostadspolitiska frågor). Debatten föregicks av ett filmat inslag från Jönköpings kommun där asylsökande i flera fall har fått bo under oerhört torftiga förhållanden under många månader,  ibland år. Allt i avvaktan på Migrationsverkets beslut om de får stanna i Sverige eller inte.

FSS hade under många år bostadsfrågan som ett prioriterat område. Sedan ett par år har vi valt att prioritera andra områden. Det råder dock ingen tvekan om att den stora bostadsbristen, i synnerhet bristen på bostäder för personer med låga inkomster, påverkar många medborgares möjlighet att kunna leva ett rikt och självständigt liv. Trots rekordbyggande så är bristen på bostäder alltjämt ett av de viktigaste samhällsproblem som vi har att lösa…

Under den stundvis heta debatten i Agenda mellan Peter Eriksson och Mats Gren så talades det oftast om vilken bostadspolitik som borde föras eller inte föras, vad som gjorts eller inte gjorts av respektive majoritet.

I mina ögon var de förslag som diskuterades i första hand ”byggpolitiska” åtgärder. För att åstadkomma en bostadspolitik som ger låginkomsttagare möjlighet att få en bostad krävs i mina ögon flera andra åtgärder.

Professor Hans Lind har för något år sedan föreslagit en trestegsraket som jag fortfarande tycker ger en god färdriktning:

  1. Staten behöver besluta hur mycket mark som ska planläggas och dessutom tydligt uppdra till kommunerna att tillse att det byggs på denna mark – även för medborgare med låga inkomster. (Det Hans Lind brukar kalla ”Dressman-bostäder”.)
  2. Hyresreglerna behöver förändras så att de inte ger samma incitament som idag för standardhöjningar av bostadsbeståndet – vilket i sin tur ger utrymme för höjda hyror.
  3. Hyresvärdarnas möjlighet att ”välja bort” låginkomsttagare behöver förändras.

För egen del tror jag att bostadsbidraget behöver höjas. Det är ett i mina ögon mycket välkommet steg som nu tas för personer som är äldre än 65 år att taket höjs till 5.600 kronor per månad. På sikt anser jag att taket behöver höjas för alla medborgare och dessutom indexeras så att det framgent följer med hyresprisindex.

Utan tvekan kommer bostadspolitiken att behöva FSS engagemang även i framtiden.