Nationella rådet för e-hälsa

DIGITALISERINGENS MÖJLIGHETER: FSS deltar i det nationella rådet för e-hälsa, som nyligen hade sitt andra möte. Med en av världens mest digitala befolkning är det viktigt att dra nytta av erfarenheterna hos dem som verksamheterna är till för, för att kunna utveckla, förbättra och förenkla våra välfärdstjänster.

Hur ska vi ta tillvara möjligheten att ta hjälp av patienten, klienten, brukaren när nästan hela befolkningen är uppkopplad, och få med dem som en viktig motor i omställningen mot en alltmer nära vård och omsorg? Den frågan diskuterade vi både gruppvis och gemensamt.

Dagen bjöd på intressanta diskussioner och nya insikter om vilka utmaningar vi står inför när vården inte riktigt hänger med i den snabba utveckling som sker i den digitala världen. Nya produkter inom e-hälsoområdet pumpas ut till oss kunder i snabb takt. Verksamheternas plattformar och system hänger inte med i den snabba utvecklingen.

Vision e-hälsa 2025 är därför ett viktigt initiativ som ska bidra till att verksamheterna tillsammans med aktörer inom området kan se helheter och arbeta med utvecklingen tillsammans för att försöka möta medborgarnas behov inom e-hälsa.

Vision e-hälsa 2025

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting beslutade 2016 om en gemensam Vision för e-hälsoarbetet fram till 2025. De ville understödja arbetet och ta tillvara digitaliseringens möjligheter i socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka egna resurser för ökad självständighet och delaktighet i samhällslivet.

I början på 2017 kom företrädare för regeringen och Sveriges kommuner och Landsting överens om en handlingsplan för samverkan vid genomförande av Vision e-hälsa 2025. Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst och hälso- och sjukvård. Modern informations- och kommunikationsteknologi kan underlätta för den enskilde att vara delaktig i sin egen vård och omsorg, stödja kontakten mellan den enskilde och verksamheterna samt tillhandahålla effektivare stödsystem för medarbetarna i verksamheterna.

Nationella rådet för e-hälsa

Enligt handlingsplanen för e-hälsovisionen är syftet med det Nationella rådet att stärka en bred och god samordning för alla parter och vara vägledande i utformningen av arbetet mot Vision e-hälsa 2025. Det handlar såväl om att delge styrgruppen synpunkter och tankar om olika frågor inom e-hälsoområdet som att sprida kunskap tillbaka till respektive organisation om de diskussioner som förs nationellt.

FSS deltar i det Nationella rådet tillsammans med beslutsfattare från näringslivet, branschorganisationer, forskningsinstitut, utförare av vård- och omsorg, akademin, fackliga företrädare, patient-, brukar- och anhörigorganisationer. Det nationella rådet träffades första gången i mars och nu senast den 19 oktober.

e-hälsodagen

Den 21 februari 2018 arrangerar e-hälsomyndigheten e-hälsodagen på Waterfront i Stockholm.