Myndighetsutövning en specialistkompetens

FSS har under flera år haft Kompetens och kvalitet i socialtjänsten som ett prioriterat område. Vi ser ett stort behov av att öka kunskaperna genom fältförlagt arbete för dem som ska arbeta med myndighetsutövning inom socialtjänsten – en nödvändighet för att skapa kvalitet och värna helhets­synen för dem vi är till för.

Arbetsgruppen, som har haft särskilt ansvar för frågan inom styrelsen, har träffat företrädare från professionen, utbildningsinstitutionerna, Socialstyrelsen, Socialdepartementet, SKL och fackliga organisationer i olika konstellationer och framfört våra tankar kring ett särskilt utbildningsspår för den som ska arbeta med myndighetsutövning.

Praktisk yrkeserfarenhet kvalificerar

Det generella socionomprogrammet lägger en bra och bred grund för yrket – men precis som för andra professionsutbildningar krävs det praktisk yrkeserfarenhet för att bli fullt ut kvalificerad för att arbeta med myndighetsutövning.

FSS vill säkra kompetensen inom myndighetsutövning genom att se den som en specialistkompetens. Detta har vi fört samtal med förbundet för Sveriges socionomutbildningar om och vi är eniga i att en specialisering inriktad på helhetssyn och myndighetsutövningens alla delar behövs för att fördjupa kunskapen och höja kompetensen. FSS anser att frågan behöver hanteras nationellt i riktning mot att skapa en specialistutbildning.

De olika möten FSS haft har bland annat resulterat i att SKL bjöd in till en workshop den 12 september 2018 för att diskutera förslaget med representanter från olika nätverk samt ett antal medarbetare från SKL. SKL har tagit på sig uppgiften att arbeta med förslaget. SKL tar därmed vidare diskussioner tillsammans med Förbundet för Sveriges Socionomutbildningar. FSS kommer att följa upp tillsammans med SKL och Förbundet för Sveriges Socionomutbildningar om hur arbetet fortskrider under det kommande året.