Mottagandeutredningen

YTTRANDE ÖVER MOTTAGANDEUTREDNINGEN: FSS anser att samtliga utredningens förslag är beroende av gott samarbete, regel­bundna samråd och en nära samverkan mellan stat och kommuner för att vara effektiva och bidra till långsiktigt god etablering för nyanlända.

FSS är i huvudsak positiv till utredningens förslag om ankomstcenter och tidigarelagd kommunplacering, och bedömer att förslagen gynnar en snabbare etableringsprocess. För de kommuner där placering av ankomst- och avresecenter kan bli aktuellt är det viktigt att planeringen sker i nära samverkan med berörd kommun. För att systemet ska hålla är det dock avgörande att staten tydligt tar hela ansvaret för personer som fått avslag på sin asylansökan, och att dessa inte stannar kvar i kommunerna.

Utredningens förslag baseras på att kommunsektorn kompenseras fullt ut för sina nya uppgifter. FSS ifrågasätter nivån på ersättningar även om FSS ser positivt på att ett nytt ersättningssystem baseras på schabloner, eftersom dagens system med återsökning av faktiska kostnader är administrativt resurskrävande. FSS anser att förslagen till ersättningsnivåer behöver höjas för att säkerställa att kommunerna har förutsättningar för att genomföra sitt uppdrag och för att olika målgrupper inte ska ställas mot varandra ur ett ekonomiskt perspektiv. Det riskerar att urholka social­tjänstens uppdrag gentemot alla målgrupper.

Här läser du hela yttrandet.