Kvalitet i välfärden och Nya ungdomspåföljder

YTTRANDEN: FSS har yttrat sig över slutbetänkandet Kvalitet i välfärden och över promemorian Nya ungdomspåföljder.

Kvalitet i välfärden

Föreningen Sveriges socialchefer (FSS) ställer sig i huvudsak positiv till utredningens inriktning då den lyfter ett flertal viktiga aspekter och förslag som kan bidra till en ökad kvalitet i välfärden. Det är eftersträvansvärt att skapa ett regelverk som ger ökade möjligheter till uppföljning och utvärdering av verksamheten, vilket förbättrar förutsättningarna för ansvariga att ta ansvar för verksamheten gentemot medborgarna oavsett i vilken form den bedrivs.

Gällande utredningens beskrivning av svårigheter att följa upp kvalitet inom välfärdssektorn är FSS erfarenhet att svårigheterna inte är så stora som ibland görs gällande. FSS erfarenhet är att det går att kravställa kvalitet inom välfärdssektorn och att det även går, att med hjälp av kvalitativa och kvantitativa mått följa upp sådana krav. För detta krävs emellertid ett utpräglat verksamhetsnära perspektiv.

Nya ungdomspåföljder

FSS ser stora behov av att förbättra tillgänglighet till LVU-platser för vård jämlikt 12 § LVU. De brister och problem föreliggande promemoria avser åtgärda berör i allt väsentligt samma målgrupp som blir föremål för LVU vård. Det saknas idéer och förslag på vad som behöver förbättras inom LVU vården och framför allt åtgärder att förbättra tillgängligheten på paragraf-12-platser.

Här hittar du yttrandena i sin helhet