Helhetssyn och sömlöst stöd

YTTRANDE: FSS ser positivt på målsättningen i betänkandet God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa (SOU 2021:6). Att den enskilde medborgaren ska mötas av en helhetssyn och erbjudas ett sömlöst personcenterat stöd framhåller FSS i många remissvar. Samverkan och helhetssynen på människan behöver styra våra organisationer och uppdrag genom­gående, på djupet.

FSS delar även den genomgripande värdegrund som betänkandet genomsyras av gällande delaktighet och bemötande av den enskilde medborgaren.

FSS välkomnar lagändringstexten som en konkret markör av vad som ska gälla för primärvårdens uppdrag, men många delar kvarstår när det gäller förtydligande av uppdraget, där betänkandet lägger ansvaret på huvudmännen själva att formulera. FSS hade önskat en tydligare nationell styrning i både kunskapsstöd och stöd i tillämpningar denna del.

FSS ser positivt på allt det arbete som gjorts inom ramen för betänkandet i att arbeta fram en ny tydlig vårdmodell och hade välkomnat ett större samordnat helhetsgrepp där delar som kräver integrering av olika huvudmäns uppdrag också kunde inrymmas i modellen, för att säkra en God och Nära vård på primärvårdsnivå.

Yttrandet i sin helhet hittar du på den här sidan.