Gode män och förvaltare, FSS remissvar

YTTRANDE: Här kan du läsa FSS yttrande över betänkandet Gode män och förvaltare – en översyn (SOU 2021:36).

Utdrag ur yttrandet:

”En ny samordnande och rådgivande myndighet kan bidra till att skapa tydlighet i uppdraget och även ge råd till de myndigheter som kommer i kontakt med ställföre­trädare och huvudmän. Socialtjänsten möter ofta huvudmannen och ställföreträdaren i dennes uppdrag och det kan vara värdefullt att kunna hänvisa till myndigheten, utöver överförmyndaren, vid otydligheter och frågor. FSS ser även positivt på för­slaget att myndigheten ska skapa det utbildningsmaterial som kan komma att behö­vas vid de föreslagna introduktionsutbildningarna.”

Gå till yttrandet.