Ge ungdomarna en chans!

SYSTEMATISK MÅLGRUPPSBEDÖMNING: Det gemensamma samverkansprojektet mellan SiS och FSS för systematisk målgruppsbedömning till rätt insats, har nu varit igång i snart fyra månader. Såväl styr- som arbetsgrupp har träffats för en första avstämning och så här långt ser det ut som om vi är ”på rätt spår”!

Projektet började planeras under 2018 utifrån en gemensam viljeinriktning mellan SiS och FSS om att få till en effektivare, mer kunskapsbaserad vård anpassad till behoven hos såväl ungdomarna själva som kommunerna. Tyvärr har vi nog alla inom projektet erfarenheter av kostsamma insatser som varken motsvarat behov eller som följts upp över tid. Kunskap har kanske funnits men inte använts systematiskt med det stöd som behövts. Sådana insatser ger inte de ungdomar vi pratar om här rätt förutsättning i sin vård och behandling. Så när vi började prata om detta projekt såg vi det alla som vår uppgift att bidra till att ”göra om och göra rätt”!

En viktig utgångspunkt i pilotprojektet har varit och är att få till en konkret förbättrad samverkan mellan SiS och socialtjänsten. Det är inte möjligt att få till underbyggda målgruppsbedömningar och välplanerade insatser i ett vårdkedjeperspektiv utan en gemensam förståelse och målinriktad plan om vad som ska genomföras. SiS och FSS – med kommunrepresentanter – anser att utbytet av perspektiv och frågor, som vi på olika sätt har att brottas med, har varit nödvändiga i hur piloten utformats och hur de förbättringsförslag som beslutats börjat realiseras.

Med den korta tid som projektet löpt går det ännu inte att dra några slutsatser om resultat men det går att återge de synpunkter som framförts av de som ingått i piloten.

  • Såväl den socialtjänst som de SiS-institutioner som arbetat utifrån projektets modell tycker det är väldigt positivt och givande. Man tycker att speciellt målgruppsbedömningen är professionell, strukturerad och man uppfattar att den är kunskapsbaserad, vilket ju bör motsvara syftet.
  • Ungdomarna och föräldrar/vårdnadshavare säger att det har blivit tydligare vad som ska ske, de får bättre information och de anser sig bli mer lyssnade på.
  • Generellt är alla positiva till målgruppsbedömningarna då dessa anses vara välmotiverade, tydliga och pedagogiska. Det uppskattas framför allt att ungdomarnas röster blir hörda. Man gillar också dialogen och samverkan med ungdomshemmet kring vad som ska hända sen, utifrån den bedömning som gjorts.
  • Att det varit SiS som gjort det konkreta ”jobbet” med målgruppsbedömningarna anser alla varit bra för det hade varit mycket svårt att se hur det skulle ha gått till annars.
  • Socialtjänsten har börjat tänka mer på före och efter SiS, medvetenheten om vårdkedjeperspektivet har ökat.

Projektet i sin helhet kommer att utvärderas för att i maj 2020 ge en rapport med rekommendation om förändringar.

Redan i höst kan du få veta mer, om du kommer till Socialchefsdagarna 2019. Där håller vi seminariet Ge ungdomarna en chans! Systematisk målgruppsbedömning för rätt insats (seminarium 11). Mer om konferensen läser du på socialchefsdagarna.se.

Läs gärna Petra West Stenkvists blogginlägg om samma ämne!