FSS yttrande över Vägar till ett tryggare samhälle

YTTRANDE: FSS har besvarat remissen om justitiedepartementets betänkande Vägar till ett tryggare samhälle (SOU 2021:85). Föreningen ser positivt på förslaget att kartlägga kommunernas arbete på brottsofferområdet, och vill i samband med detta påminna om att ett nationellt socialtjänstdataregister är en förutsättning för nationell statistik, systematisk uppföljning och en kunskapsbaserad socialtjänst.

FSS håller inte med kommitténs resonemang om att en ny socialtjänstlag kommer att innebära att många insatser som ges till brottsutsatta inte kommer att omfattas av dokumentationsplikt, vilket kommittén anser kan försvåra uppföljning och utvecklingen mot en kunskapsbaserad social­tjänst. FSS menar att det förhåller sig tvärtom.

Klicka här för att läsa hela yttrandet.