FSS tillstyrker förslaget om slopad straffrabatt för unga

SLOPAD STRAFFRABATT FÖR UNGA MYNDIGA VID ALLVARLIG BROTTSLIGHET: Föreningen Sveriges socialchefer välkomnar det ökade fokuset på brottsförebyggande arbete och samverkande tidiga insatser på såväl nationell, regional som lokal nivå då det finns ett stort behov av att utforma skyndsamma och samordnade insatser riktade till barn och unga i riskzon för att utveckla kriminalitet.

Här hittar du hela yttrandet över justitiedepartementets utkast till lagrådsremiss.

Foto: Kriminalvården.