FSS synpunkter om bostadsbristen och fast omsorgskontakt

YTTRANDEN: Under våren har FSS lämnat två yttranden om bostadsbristen och ett om fast omsorgskontakt.

I Boverkets rapport Mått på bostadsbristen – förslag på hur återkommande bedömningar ska göras (rapport 2020:21) beskrivs och diskuteras en modell för att beskriva, definiera och mäta bostadsbrist. Utgångspunkten är att hushållens situation på bostadsmarknaden, särskilt de med begränsad ekonomi ska beskrivas och mätas på detaljerad nivå.

FSS anser att modellen inte fångar upp behoven hos unga vuxna som fortfarande bor hos föräldrarna, behov hos personer med funktionsnedsättning eller äldre personer. Kommunerna kommer således att behöva komplettera Boverkets beräkningar på lokal och regional nivå.

I Finansdepartementets promemoria Ett bättre underlag för att bedöma bostadsbristen (Ds 2021:2) lämnas förslag som innebär att kraven på analys förtydligas och får en tydligare inriktning mot bostadsbristen i kommunen.

FSS tillstyrker förslagen med kommentaren att kommunerna ändå behöver ha kunskap om behoven av ändamålsenliga bostäder på den reguljära bostadsmarknaden för unga, en ökande äldre befolkning samt personer med funktionsnedsättning.

Socialdepartementets betänkande Fast omsorgskontakt inom hemtjänsten (SOU 2020:70)

FSS avstyrker utredningens förslag till fast omsorgskontakt inom hemtjänsten. FSS är positiv till nationella regleringar som syftar till att göra kvaliteten inom socialtjänsten tydlig och jämlik. Redan i direktiven till utredningen leds dock utredningen in på en väg mot förslag som innebär en ökad ojämlikhet inom socialtjänst genom att den kvalitet som en fast omsorgskontakt inom hemtjänsten innebär bara ska omfatta äldre.

Alla tre yttranden hittar du här.