FSS remissvar på När behovet får styra

REMISSVAR TANDVÅRDSREFORM: Föreningen har fått tillfälle att yttra sig över betänkandet När behovet får styra – ett tandvårdssystem för en mer jämlik tandhälsa (SOU 2021:8). FSS anser att intentionerna med förslaget är bra då det syftar till en jämlik tandhälsa för alla och speciellt för dem med störst behov av tandvård. FSS ställer sig i huvudsak positiv till förslaget men hade önskat att utredningen ytterligare undersökt möjligheter för tandvården att ingå i hälso- och sjukvårdslagen.

Ska ytterligare ansvar överföras till kommuner behövs resursförstärkning ekonomiskt, för att ge möj­lighet att bibehålla kompetensen. Det har utredningen inte beaktat. Utredningen har inte heller beaktat att även övriga föreslagna förändringar kan med­föra resurskrävande omställningar för kommunerna i form av till exempel imple­mentering av nya regelverk, arbetssätt och system.

Undvik framtida fragmentisering

FSS vill understryka att det på senare år kommit en rad olika initiativ, rapporter, granskningar och utredningar som alla pekar på den bristande samordningen inom och mellan huvudmän inom alla vård-, stöd- och omsorgsverksamheter i det svenska välfärdssystemet. FSS anser att alla dessa initiativ riskerar att leda till framtida frag­mentisering.

För att kunna ge kommuner och regioner ett effektivt och ändamålsenligt stöd att kom­ma till rätta med bristerna bör de nationella organen och aktörerna i högre grad sam­ordna sig kring såväl styrning som kunskapsstöd och tillämpning. I annat fall riskerar även kommunernas och regionernas förbättringsarbete att bli fragmentiserat och inten­tionerna om det nära, sammanhållna stödet riskerar att utebli. Inte minst gäller detta hur socialtjänsten ska komma in tidigare och förhindra att problem växer sig stora.

Reformen med tandvårdssystem förutsätter att den nya socialtjänstlagen – en hållbar socialtjänst – görs till verklighet och att de båda reformerna synkroniseras. Det går inte att bara reformera inom regionen utan att socialtjänsten ges förutsättningar att möta framtida behov. Först då kan de olika uppdragen om ett förebyggande arbete i välfärdssektorn, som återfinns i huvudmännens olika uppdrag och lagstiftningar, få genomslagskraft och på sikt bli kostnadseffektiva för hela samhället.

Här hittar du yttrandet i sin helhet.

(Foto: Flickr/Creative Commons, Damien Walmsley)