FSS om behörighetskrav

YTTRANDEN: FSS har yttrat sig över Socialstyrelsens förslag till reviderade föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

Förslaget innebär för kommunernas del en stor förändring i regelverket jämfört med det som gäller idag. En uppluckring av kraven för utförandet av de uppräknade arbetsuppgifterna inom den sociala barn- och ungdomsvården ger kommuner mer flexibilitet i tillsättandet av tjänster.

FSS anser att en revidering av föreskrifterna i grunden är bra eftersom de visat sig vara svåra och rigida att tillämpa i praktiken.

Men trots att en uppluckring mestadels är av godo anser FSS att det förslag som nu ligger tar ett alltför stort steg från detaljregleringen till väldigt ospecifika krav på formell kompetens. Det är en luddig formulering att ”utbildningen ska ha det innehåll och den omfattning som behövs för att förmedla de kunskaper som behövs för att uppfylla målet med regleringen, d.v.s. att kunna handlägga ärendena med en god kvalité och på ett rättsäkert sätt”.

Läs hela yttrandet här.