FSS föreslår hur en hållbar socialtjänst ska bli möjlig

NYA SOCIALTJÄNSTLAGEN: FSS ställer sig positiva till intentionerna som utredningen Framtidens socialtjänst lägger fram i Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag. Det behövs en modern och enhetlig socialtjänstlag som tar sin utgångspunkt i vetenskap och beprövad erfarenhet. Att främja ett förebyggande perspektiv gynnar såväl individ som verksamhet.

Trots de goda intentionerna bedömer FSS att utredningens förslag inte kommer att kunna åstadkomma ett paradigmskifte mot en hållbar socialtjänst där förebyggande och en mer tillgänglig socialtjänst står i fokus.

För att bana väg för ett sådant paradigmskifte och hitta en ny organisering för en hållbar socialtjänst, föreslår FSS att några av landets kommuner utses till pilotkommuner. Tanken är att de genomför paradigmskiftet i skarpt läge och utvecklar en organisation, nya arbetssätt och insatser som möter medborgarnas behov. Piloterna följs och utvärderas nationellt av forskare enligt utredningens intentioner både avseende måluppfyllelse, kvalitet och ekonomi.

Det tror vi krävs för att omställningen mot en hållbar socialtjänst ska bli möjlig.

Läs hela FSS yttrande här.