Framtidens teknik i omsorgens tjänst

VÄLFÄRDSTEKNIK I ÄLDREOMSORGEN: Två dialogmöten, ett Socialchefsdagarna-seminarium och flera expertgruppsmöten senare är nu FSS arbete med utredningen Välfärdsteknik i äldreomsorgen klart. Dessutom är hela utredningens arbete klart och betänkandet överlämnat till ministern. (Länk till betänkandet längst ned i artikeln.)

När utredningen själva summerar arbetet säger de så här:

När man lyfter på en sten är det så mycket mer som kommer fram än vad man först tror. Under utredningsarbetets tid har vi formulerat det som att vårt uppdrag har varit smalt men att kontexten varit bredare. Därför har vi lagt ned extra mycket tid på just kontexten. Hur ser förutsättningarna ut för äldreomsorgen? Hur ser relationen ut till vården? Och på vilket sätt kan ett teknikskifte vara startpunkten för ett förändringsarbete mycket brett?

Vi har haft förmånen att träffa FSS i olika konstellationer vilket varje gång gett oss i utredningen kunskap om behov, förutsättningar och möjliga vägar framåt för att lösa vårt uppdrag. Tack för det!

Det är Jonas Hampus (Falun) med Anette Johannesson (Göteborg) som ersättare, som har representerat FSS i expertgruppen. FSS medlemmar har också varit engagerade genom två dialogseminarier som hölls i maj 2019 och genom ett seminarium på Socialchefsdagarna 2019 i Umeå.

Här lämnar särskilda utredaren Peter Larsson över betänkandet till socialminister Lena Hallengren (foto: utredningen).

Peter Larsson har varit särskild utredare, Maria Gill och Marie Stegard Lind har varit utredningssekreterare. De fortsätter att beskriva utredningen:

Utredningen är lagtung av flera olika skäl. Uppdraget var i detta avseende tydligt – föreslå hur samtycke från personer med nedsatt beslutsförmåga ska lösas. Och på vilket sätt interagerar detta med alla de delar av vård- och omsorgssystemet som individer får del av. Resan tillsammans med flera av er [i expertgruppen] har därför varit ytterst värdefull. Nu har vi lagt fram ett förslag som vi hoppas kunna bli genomfört i praktiken efter remissomgång, regeringsbeslut och riksdagsbehandling.

Sammanfatta i ett ord

Ibland får man frågan – sammanfatta arbetet i ett ord. Ordet ’professionalisering’ passar väldigt bra. Äldreomsorgen har allt att vinna på en professionalisering allmänt sett. Men mer specifikt handlar det om att använda alla vårdens och omsorgens professioner på rätt sätt. Det blir mycket tydligt när samtycke från personer med nedsatt beslutsförmåga ska hanteras.

Därför är det inte konstigt att vi också fokuserar på hur kompetensen ska höjas både rent allmänt och specifikt. Till exempel föreslår vi att förståelsen för och kunnandet om åldrandets sjukdomar måste höjas bland biståndshandläggare. Vi såg också att det inte finns någon egentlig gemensam bas för utveckling av äldreomsorgen. Teknikskiften brukar leda till sådana insikter. Det är i korta drag bakgrunden till vårt förslag till ett Nationellt centrum för utveckling av äldreomsorgen.

Nu är vårt uppdrag slut och vi återgår till våra ordinarie arbeten igen. Vi hoppas att vårt betänkande ska vara en av flera viktiga pusselbitar när regering och riksdag, kommuner och regioner gemensamt ska hantera de utmaningar vi gemensamt står inför. Dagens, men framför allt framtidens välfärdsteknik kommer att vara ett stöd för omsorgstagares möjligheter att stärka sin självständighet och oberoende, för personalens arbetssituation och status och inte minst hela den offentliga ekonomin.

Slutorden från utredningen stämmer vi från FSS också in i

och sänder ett extra tack till medlemmar och Socialchefsdagarnas deltagare som bidragit med inspel:

Önskar dig god läsning och för den riktigt nyfikna, gå direkt till kapitel 8 där du hittar alla bedömningar och förslag som ni givit viktig kunskap till.

Ladda hem betänkandet här