Fördjupat samarbete mellan SiS och kommuner

STÄRKT STÖD OCH SKYDD FÖR BARN OCH UNGA: FSS och SiS utvecklar fördjupat samarbete mellan SiS och kommuner.

Uppdraget är att finna samarbetsformer och ett systematiskt förfarande för att utifrån forskningsbaserade återfallspreventiva principer öka kvaliteten i underlaget vid beslut av insatser och nå den lämpligaste insatsen utifrån problemtyngd och den bästa kostnadseffektiviteten för huvudmännen.

Placering av barn och ungdomar utanför hemmet ska ske på goda, kunskapsbaserade grunder. Skadeverkningar av tvångsvård på institution och sammanbrottsproblematiken ska förebyggas. Inom uppdraget ska därför ingå att ta fram förslag till gemensam kartläggning som stöd till beslut och genomförande av insats.

Förslag på samverkande metoder och arbetssätt för uppföljning av beslutad insats under och efter genomförande ska också presenteras.

Helén Eurenius, ledamot i FSS och verksam som förvaltningschef i Östersunds kommun, är en av de personer i FSS som driver föreningens långsiktiga strategiska arbete med stärkt stöd och skydd för barn och unga (foto: Frozentime).

Arbetsgruppen ska träffas fyra gånger per år, och det första mötet är redan 28 februari 2018.

Styrgrupp: Per Sandberg, förvaltningschef Växjö kommun, Petra West Stenkvist, socialchef Sjöbo kommun, Helén Eurenius, förvaltningschef Östersunds kommun, Veronica Wolgast, avdelningschef Stockholm stad, Ulf Norberg, förvaltningschef Vännäs kommun, Kent Eliasson, generaldirektör SiS och Marie Frendin, projektledare SiS.

Arbetsgrupp: Lena Danielsson, placeringssamordnare Östersunds kommun, Charlotta Brag, avdelningschef barn och familj Växjö kommun, Carina Malmkvist-Olsson, enhetschef Myndighetsenheten Sjöbo kommun, Katarina Munier, enhetschef Stockholm stad, Sara Hallnor, IFO-chef Vännäs kommun, Marie Frendin (sammankallande), projektledare ungdomsvård 2020, SiS, Jonas Andersson, projektledare MultifunC SiS, samt Eva Franzén, utvecklingsdirektör SiS.