Fatta läget om den sociala dygnsvården

Det finns brister i uppföljningen av den sociala dygnsvården för barn och unga, visar en undersökning gjord av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Den sammanfattas nu i rapporten Fatta läget.

Att följa upp den sociala dygnsvården för barn och unga är minst lika viktigt som att följa hälso- och sjukvården och äldreomsorgen. Men Vårdanalys rapport visar att vi är långt därifrån i dag och föreslår därför hur man kan förbättra uppföljningen. FSS är en av de organisationer som intervjuats och ingått i referensgruppen till undersökningen.

Rekommenderar en nationell brukarundersökning

Vårdanalys rekommenderar regeringen att ta ett antal olika steg för att införa en nationell struktur för uppföljning. En viktig del av förslaget är en nationell brukarundersökning, för att få barnens perspektiv på hur vården fungerar.

Vårdanalys rekommenderar också kommunerna att förbättra sina förutsättningar för att arbeta med uppföljning och verksamhetsutveckling, och regeringen att stödja kommunerna i det arbetet. Det handlar framför allt om att förbättra kommunernas verksamhetssystem och förstärka kompetensen när det gäller uppföljnings- och förbättringsarbete.

Vad är viktigt när man placeras i familjehem eller på HVB?

En viktig utgångspunkt för förslaget är vad barn och unga själva tycker är viktiga områden inom vården.

Vårdanalys har frågat barn som är eller har varit placerade hur de tycker att den sociala dygnsvården borde fungera. Svaren har kategoriserats i åtta olika teman: bemötande, delaktighet, sociala relationer, trygghet, hälsa och omsorg, utbildning, fritid och självständighet.

Barnen vill förstå vad som sägs och vad som ska hända.
”Man har sagt att det ska göras en familjehemsplacering enligt SoL och att den sen kommer att övergå till en LVU-placering – vilken13-åring vet vad det är?”

Barnen tycker att det är viktigt att socialsekreterarna hör av sig när de har sagt att de ska göra det – och inte lovar saker som de inte kan hålla.
”Hon sa att jag skulle vara här max en månad. Nu har det gått sju månader.”

Barnen tycker också att det är viktigt att alla är omtänksamma och lyssnar om man har något att berätta.
”De ska inte bara jobba för sin lön, utan bry sig på riktigt.”


Vill du veta mer om undersökningen kan du kontakta projektledare Maria Branting på Myndigheten för Vård- och omsorgsanalys, maria.branting@vardanalys.se, 08-690 41 12.

Ladda ner rapporten Fatta läget. Om systematisk uppföljning av den sociala dygnsvården för barn och unga.

Ladda ner en sammanfattning av rapporten för barn och unga: Vad är viktigt när man placeras i familjehem eller på HVB? Vi har frågat barn och unga.

I referensgrupperna ingick följande personer och organisationer: Barnrättsbyrån, Maskrosbarn, Maskrosföräldrar, Riksförbundet Attention, Riksföreningen gode män vårdnadshavare, Akademikerförbundet SSR, Föreningen Socionomer inom Familjehemsvården, Riksförbundet förstärkt familjehemsvård, Familjehemmens centralorganisation, Svenska Vård, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg, Föreningen Sveriges Socialchefer, Barnombudsmannen, Statens institutionsstyrelse, Datainspektionen, Birgitta Svensson (Karlstad universitet) och Viktoria Skoog (Kommunförbundet Västernorrland).