Färsk analys av personalbristen

KOMPETENS OCH KVALITET I SOCIALTJÄNSTEN: Myndigheten för vårdanalys har uppmärksammat bristen på myndighetsutövande personal. För att få reda på hur det ser ut nu i landets kommuner var FSS den 2 mars inbjudna till Vårdanalys för att diskutera kompetensförsörjning inom socialtjänsten.

Vi pratade om att bristen på myndighetsutövande personal har ändrat karaktär. Flera kommuner har minskat sin användning av konsulter, höjt löner för myndighetsutövande personal och arbetat med olika förbättringar av arbetssituationen.

Nya svårrekryterade personalgrupper

Detta har gett resultat och personalomsättningen inom målgruppen har minskat radikalt. Socialtjänsten står nu för nya personalgrupper som är svårrekryterade, bland annat undersköterskor och sjuksköterskor,  vilket FSS förde fram.

Camilla Blomqvist (t.v.) och Kerstin Lidman (t.h.) från FSS flankerar värdarna Eva Hagbjer och Martina Bergström från Vårdanalys (foto: Vårdanalys).

Mycket av dialogen rörde också behovet av fältförlagt arbete för myndighetsutövande socionomer efter examen, men i nära samarbete mellan arbetsgivare och universitet. FSS har tidigare träffat universitetens samarbetsorgan och diskuterat behovet. Vi konstaterade att utbildningsanordnare och socialtjänsten har samma bild: Ytterligare kompetens behövs för att tillförsäkra god kvalitet i myndighetsutövning. FSS arbetar vidare med frågan för hantering på nationell nivå.