Evidensbaserade insatser inom ramen för HVB

ALMEDALEN 2019: Forskningsläget inom HVB är svagt, det skiftar mycket vilken vård man får på olika HVB. När få ingredienser är självklara ställer det stora krav på att den som ska placera verkligen förstår vad ungdomen behöver. Delaktighet, kontinuitet och forskning är tre viktiga ingredienser som framkommer när panelen, där FSS ingår, diskuterar vad som är bra vård på HVB.

En som har både positiva och negativa erfarenheter av att bo på behandlingshem är Nathalie Sundberg, brukarambassadör på (H)järnkoll.

– Kontinuitet, relation och delaktighet. Bra vård är att jag som ungdom förstår varför jag är här och vad som förväntas av mig. Det är lätt att bli förbisedd. Även om jag hade en grov problematik med psykoser och självskadebeteende var jag fortfarande en person att prata med.

Lyhördhet

– Ur ett socialtjänstperspektiv finns det ofta höga ambitioner, säger Lars Liljedahl. En placering på tre till sex månader ska leda till god psykisk eller fysisk hälsa, drogfrihet, goda relationer med familjen och så vidare. Men många placeringar når inte alls fram. De bästa förutsättningarna för att nå målet får man genom att vara lyhörd för den enskildes önskemål.

Nathalie flikar in att det är en svår balansgång – kanske ungdomens egna önskemål inte ska väga tyngst. Är ungdomen positiv på grund av miljön, nån i personalen, eller är ungdomen negativ för att en behandling verkar för jobbig? Även om socialtjänsten inte får förbise individens önskemål måste den som ska placera hjälpa ungdomen att se helheten och få denne att välja ”rätt”.

– Det är få placerade ungdomar som känner ”yes, här vill jag vara!”, säger Emil Rosander som är behandlingschef på WeMind HVB. Man måste bygga relation och skapa förtroende.

Alltid tidspress

Det är ofta väldigt bråttom med en placering. Claus Forum från Humana efterlyser akutenheter, en inslussningsenhet dit ungdomen kan få flytta medan man gör ett noggrant högkvalitativt arbete.

Tidspressen var påtaglig när Nathalie Sundberg skulle placeras. Hon upplevde också att det var väldigt viktigt att hitta en problematik hos henne som individ, att få fram en diagnos.

– Jag hade önskat att man istället hade utgått från grundläggande saker som miljö och relationer.

Emil Rosander menar att det är bra att ställa en diagnos och att HVB är en underutnyttjad resurs för ordentliga utredningar.

Bättre koll på akvariefiskarna

Lars Liljedahl reflekterar över att miljön spelar stor roll:

– Efter placeringen kommer ungdomen ofta tillbaka till samma omständigheter. Ibland är vi klokare när det gäller att ta hand om våra akvariefiskar än om våra barn och ungdomar. Mår fiskarna inte bra laborerar vi med olika parametrar i miljön, tillför mer eller mindre syre, näring, annat vatten, andra fiskar runtomkring osv. När det gäller ungdomar flyttar vi dem från ”Akvariet till Akvariet de Luxe”, och sedan tillbaka. Men vi får inte glömma att jobba med miljön som ungdomen kommer tillbaka till efter placeringen.

För att det ska bli bästa vård på bästa sätt krävs kontinuitet, bra information om vad som förväntas av ungdomen på HVB-hemmet, samarbete och att familjen involveras. Dialogen med den enskilde är viktig. Kraven på HVB-hemmen måste öka och bra kvalitet ska få kosta. Mer pengar till forskningen behövs och även ett kvalitetsregister behövs där brukare, föräldrar och socialtjänst kan se hur olika HVB presterar och inte bara göra bedömningar utifrån ”de har hästar/kaniner/fin gård”.

Aha-upplevelse

Efter seminariet säger FSS ordförande Lars Liljedahl:

– Det blev en aha-upplevelse för mig när Nathalie Sundberg sa att man kanske inte ska lyssna alltför mycket till vad ungdomen själv önskar. Av erfarenhet vet jag att när vi – alltså socialtjänsten – har sagt ”vi vet bäst” har det i de flesta fall lett fel. Jag tycker fortfarande att socialtjänsten ska lyssna mer till den enskilde, men jag tar med mig att det är en svår avvägning.


I panelen: Lars Liljedahl, ordförande FSS, Nathalie Sundberg, brukarambassadör (H)järnkoll, Claus Forum, affärsområdeschef Humana, Emil Rosander, behandlingschef, WeMind HVB. Moderator: Gösta Liljeholm, WeMind HVB.