En särskild äldreomsorgslag?

ÖVERSYN AV SOCIALTJÄNSTLAGEN: Ska Sverige ha en särskild äldreomsorgslag? Nej, inte om FSS fick bestämma. Vi anser att en särskild äldreomsorgslag är ett stort avsteg från den idé om en helhetssyn på människan som socialtjänsten ska stå för och innebär en betydande risk för ökade klyftor och ojämlikhet mellan människor i samhället.

När organisationer som företräder grupper som ofta har med socialtjänsten att göra berättar om hur socialtjänsten och andra samhällsinstitutioner fungerar så framgår dessvärre att helhetssynen ofta brister i generell mening. Det gäller framför allt för människor som har en komplex problembild och som är i behov av kontakt med såväl hälso- och sjukvården, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och pensionsmyndigheten. Alla dessa instanser har flera olika ingångar beroende på problematik och/eller behov.

Med det som bakgrund så kan det se ut som om en särskild lagstiftning för äldreomsorgen skulle kunna vara lösningen på problemen. Så är dock inte fallet. Det kommer tvärtom att bidra till ökad segregering och ojämlikhet inom välfärden och det finns en uppenbar risk att en särskild äldreomsorgslag skapar ännu ett stuprör med sin särskilda ingång. Det innebär dessutom ytterligare organisatoriska mellanrum som människor riskerar att hamna i.

Läs alla våra synpunkter här!