En rörelse mot ökad tillit

Hur kan professionen tillsammans omsätta tillitsbaserad styrning på olika nivåer i socialtjänstens verksamhet? Det debatterade 30 socialchefer och utvecklingsledare när FSS region Skåne tillsammans med FOU, Kommunförbundet Skåne bjöd in till ett seminarium kring tillitsreformen i samband med regionföreningens årsmöte den 21 april 2017.

Mötet inleddes av Louise Bringselius, inbjuden forskningsledare i Tillitsdelegationen och docent vid Lunds universitet. Louise gav en bakgrund till det arbete som sedan juni 2016 pågår inom delegationen för att skapa kunskap, förutsättningar och goda exempel på hur service, samverkan och verksamhet/organisation kan utvecklas utifrån brukarnas behov genom en mer tillitsfull styrning som tar tillvara medarbetarnas kompetens och engagemang.

Cynism – naivitet

Louise Bringselius gav exempel på hur avsaknad på tillit med stark styrning och kontroll kan ge ett cyniskt synsätt medan alldeles för mycket tillit kan bli naivt och skapa risker. Tillitsdelegationen förespråkar varken den ena eller andra polen utan vill se en rörelse mot ökad tillit. Styrningen måste därför ske i en process där tillit finns på ett medvetet och reflekterande sätt i varje steg av de relationer som finns på vägen från det att ett ärende bereds till att det beslutas, implementeras och utvärderas.

Ledarskapets betydelse

Hon menade att feedback-processen, bland annat medarbetarnas synpunkter, brukar vara den svagaste länken. Det även om vi oftast mest berör bristen på tillit och lyssnande i förhållande till brukarna, som å andra sidan just därför lätt brister.

Louise uppehöll sig vid frågan om ledarskapets betydelse för en tillitsstyrning. Det vill säga, att tillit kräver ett ledarskap som bygger på att ledare själv agerar som förebild, tar ansvar, ger stöd och återkopplar, inspirerar och uppmuntrar delaktighet och kreativitet.

Louise Bringselius är forskningsledare i Tillitsdelegationen. (foto från bringselius.se)

Samlar goda idéer

För att fånga upp goda initiativ försöker Tillitsdelegationen själva att ”verka utifrån vad de förespråkar”. De har bl.a. utifrån sina kontakter och besök ute i verksamheter börjat samla in goda exempel i en ”idébank” samtidigt som de följeforskar på ett tiotal försöksverksamheter inom offentlig förvaltning. I Skåne pågår två projekt varav ett är hur införandet av Bostad först har påverkat socialtjänstens arbete i Helsingborgs kommun. Det andra pågår inom Malmös förskolor.

I de intensiva diskussioner

som följde på Louise Bringselius presentation kom många tankar och idéer upp om hur vi själva bör tänka och agera:

  • Vi måste lyfta upp vårt kärnuppdrag på den politiska agendan – ge kunskap och visa på komplexiteten! Vi behöver arbeta med och reflektera över förhållningssätt, ord och handling.
  • Såväl använda som se över nuvarande mål- och resultatstyrning, problematisera med nyfikenhet och ”glöd”.
  • Delaktighet, medskapande och passion i arbetet behövs. Gemensamma arenor ska användas för dialog, lärande och pådrivning på alla nivåer i verksamheten
  • Se över styrdokumenten – motverkar rutiner och regler syftet? Mod att ändra organisationer och ledarkulturer!
  • Vi behöver pröva nytt – att våga, att tänja på lagar och regler och alltid fråga – gör det nytta för invånarna?

Medskick till övriga

Till Tillitsdelegationen, FSS riksstyrelse och kommunförbundet Skåne vill FSS region Skåne skicka med:

  • Fortsätt håll koll och fokus på kärnverksamheten.
  • Utmana – var modiga och starka.
  • Ta fram/använd konkreta verktyg även för ”att ta bort”, belys motverkande regler som hindrar.
  • Ta offentlig plats.

Mötet avslutades med en hälsning till Margareta Winberg och översynen av socialtjänstlagen:

”Använd det som framkommit och ’principerna’ i tillitsreformen i det nystartade arbetet med att ta fram en ny socialtjänstlag!”.