Dialog om strategisk färdplan fortsätter

NATIONELLT SAMARBETE: I augusti 2017 träffade FSS styrelse Olivia Wigzell, Beatrice Hopstadius och Jenny Rehnman från Socialstyrelsen för att påbörja en dialog om deras strategiska färdplan 2017–2020. Dialogen fortsätter under det här året.

I slutet av januari 2018 kom Jenny Rehnman och Beatrice Hopstadius till FSS styrelsemöte. Samtalet rörde sig om hur förutsättningarna ser ut idag i praktiken vad gäller kompetensförsörjning, kunskapsutveckling och implementering, systematisk uppföljning och förutsättningar för kontinuerlig utveckling och lärande.

Inriktning i grova drag

Jenny Rehnman berättade om Socialstyrelsens inriktning under den kommande tiden.

 • Kunskapsutveckling och att skapa förutsättningar för lärande på lokal nivå.
 • Kompetensförsörjning i dess breda bemärkelse. Socialstyrelsen har fått flera uppdrag att starta utbildningssamarbeten.
 • Systematisk uppföljning med ett antal stödverktyg, ”vi vill testa verktygen i liten skala för att se om de lyfter/hjälper i verksamheten eller tynger ner arbetet, är det ett verksamt stöd?”
 • Partnerskap mellan Socialstyrelsen, SKL och de regionala stödstrukturerna för samverkan. Stat och region ska stödja varandra för att bygga upp kunskapsutvecklingen på lokal nivå. Jenny berättar att det här är en process som går ut på att skapa strukturer lokalt – en arena för att mötas i frågor om kunskapsutveckling. På Kunskapsguiden finns det mer information om partnerskapet.  När FSS och Socialstyrelsen fortsätter sin dialog i höst kommer vi att göra en djupdykning i samverkansstrukturer.

Jenny Rehnman är chef för avdelningen kunskapsstyrning för socialtjänsten (foto: Socialstyrelsen).

Fokusområden

Beatrice Hopstadius berättade kort om de fokusområden som kommer i regleringsbrevet.

 • Stora satsningar görs på
 • barn och unga
 • bemanningssatsning för äldreområdet
 • våld i nära relationer
 • kompetensmål för undersköterskor. ”Utmaningen är att hitta minsta gemensamma nämnare eftersom man gör så många olika saker. Validering kommer inte att ingå i Socialstyrelsens uppdrag.”
 • fortsatt arbete kring den nationella demensstrategin.
 • utveckling av Kunskapsguiden som ska bli Socialstyrelsens främsta kanal i framtiden och ett praktiskt stöd.

Beatrice nämner också BBiC-utveckling, öppna jämförelser, statistikutveckling, kunskapsstöd för hedersvåld, projekt om våld i nära relationer och olika webbutbildningar.

Beatrice Hopstadius, enhetschef för vägledning för socialtjänsten (foto: G Lulich, Socialchefsdagarna 2015).

Samverkan, samverkan, samverkan

FSS ger Socialstyrelsen beröm för allt material som de tar fram, men tar också upp dilemmat att området är komplext, bland annat för att många måste samverka. Socialstyrelsens material riktas till socialtjänsten. Hur ska vi då kunna samverka om inte alla delar samma kunskap?

Beatrice svarar att behovsanalysen måste hitta varje områdes förutsättningar. De är medvetna om att det är strukturer och arbetssätt som långsamt och tålmodigt måste förändras. Där är rådet för styrning med kunskap, som samlar nio myndigheter, en viktig faktor för att det offentliga ska jobba mer samlat, koordinerat och strukturerat.

FSS reflekterar över att det är bra med systematisk uppföljning för socialtjänstens klienter: ”Vi försöker verkligen vara en kunskapsbaserad socialtjänst, men det är lokalt. Vad bra det vore om det fanns något nationellt, så att det inte är bara lokalt man lägger tid på uppföljning och utveckling.”

Kompetensförsörjning i landet

FSS berättade om kompetensförsörjning utifrån kommunernas synvinkel. Runt om i landet märker man av dels arbetskraftbrist, dels att det är lite högre söktryck på tjänsterna igen. Personer återkommer från bemanningsföretag och det verkar som att färre anlitar konsulter. FSS skulle vilja att de socialsekreterare som inte har full kompetens kan få breda möjligheter att komplettera. Arbetsgivare måste ta ansvar för att introducera den som kommer direkt från utbildningen. Det är också viktigt att komma ihåg att socialtjänsten behöver fler kompetenser än socionomer.

Dialogen fortsätter under FSS styrelsemöte i slutet av augusti 2018.