Dialog om äldreomsorgslag mellan utredning och FSS

UTREDNINGEN OM EN ÄLDREOMSORGSLAG: I mitten av april 2021 var vi ett gäng från FSS riksstyrelse som träffade särskilda utredaren Olivia Wigzell och kollegorna från utredningsgruppen. När särskilda utredaren fick uppdraget av regeringen i december 2020 tog vi snabbt kontakt för att höra om FSS skulle kunna bidra till kunskap och reflektion i frågan. Ett positivt svar ledde till aprilmötet.

Livlig dialog

Det blev en livlig dialog med utbyte av perspektiv, bilder och erfarenheter. Vi hade förberett oss genom att gå igenom kommittédirektivet och utifrån det tagit fram åtta reflektioner som vi skickat i förväg.

Jag tror att både utredningsgruppen och vi i FSS fick nya insikter och vi har förhoppningar om att det kan bli fler möten.

Några områden som diskussionerna rörde var:

  • Äldreomsorgslag som komplement till socialtjänstlagen.
  • Behovet av ökad likvärdighet i landet.
  • Nationell omsorgsplan, syfte och konsekvenser.
  • MAS, MAR, MAL, SAS
  • Diskussion om behov av MAS, MAR, MAL som en konsekvens av den bristande hälso- och sjukvården under pandemin. Här blir kopplingen till god och nära vård viktig. Men också att detta sett väldigt olika ut i landet. Även SAS:ens roll diskuterades.

Det finns många frågor för utredningsgruppen att förhålla sig till. Avgränsningsfrågor, vem ska omfattas? För oss i kommunerna är ett par av de viktiga frågor det kommunala självstyret och om en ny lag kommer att vara kostnadsdrivande.

Coronapandemin

Vi bytte också erfarenheter om och reflekterade över det som delvis initierat kommittédirektiv, nämligen den pågående coronapandemin. FSS fick frågor om medicinskt ansvarig sjuksköterskas delaktighet och inflytande i arbetet. FSS berättade också om hur vi sett på samarbetet med regionen under pandemin.

Insikter som påverkar

Vi ser fram emot nya möten med utredningsgruppen! Det ger både oss och dem insikter och kommer att kunna påverka framtidens socialtjänst.

Lina Blombergsson (biträdande socialdirektör i Huddinge), Jonas Hampus (sektionschef Bistånd, vård och utveckling i Falun), Lena Holmlund (avdelningschef Arbetsmarknad och social välfärd i Göteborgsregionen) och vid pennan Eva Lotta Lindskog (socialchef i Kristinehamn), FSS riksstyrelse

S 2020:16 Utredningen om en äldreomsorgslag och stärkt medicinsk kompetens i kommuner