Dag ett på europeiska socialchefskonferensen i Hamburg

INTERNATIONELLT SAMARBETE: Camilla Blomqvist från FSS skriver och berättar om den europeiska socialchefskonferensen i Hamburg: Globaliseringen, digitaliseringen, klimatet och demografin påverkar oss. Regeringar kämpar med att skapa policyer om hur vi ska hantera snabba förändringar i en oviss värld. Covid-19 har förstärkt tidigare mönster, som att unga och kvinnor i världen är de som mest drabbas av fattigdom och arbetslöshet.

Det talade Dorothy Adams om i den första storföreläsningen på European Social Services Conference i Hamburg, där ett gäng från FSS riksstyrelse är med för att knyta kontakter och dela erfarenheter. Dorothy Adams arbetar sedan maj 2021 på OECD med att utveckla policy- och programdesign genom smartare användning av data och evidens.

I sina studier har hon sett att invandrare drabbas än mer av arbetslöshet, att ungdomar mår mer psykiskt dåligt än vuxna och att lockdownlösningarna har inneburit ökad risk för våld i hemmet, missbruk och utsatthet för kvinnor. Covid-19 har lärt oss att vi behöver förstå vad som är viktigast för människor och engagera dem i sina problem, men också i sina lösningar.

Dorothy Adams menar att genom att fokusera än mer på evidens och fakta från t.ex. OECD när nationer arbetar fram policydokument kan vi lättare göra skillnad.

Camilla Blomqvist från FSS i plenisalen på ESSC-konferensen i Hamburg.

FSS ordförande Monica Persson tillsammans med sin finska kollega Jukka Lindberg i pausen mellan föreläsningarna.

Ledarskapsseminarium

Camilla Blomqvist från FSS deltog samma dag i ett ledarskapsseminarium. Robin Miller och Ewan King pratade om styrkebaserat ledarskap inom socialtjänsten och beskrev utformningen av ett program där grundidén är att samskapa ledarskapet utifrån det styrkebaserade ledarskapets olika delar som lösningsfokus, uppskattande återkoppling och systemiskt tänkande.

Utifrån sina erfarenheter har Miller och King definierat sex ledarbeteenden som har en avgörande betydelse för att lyckas i styrkebaserat ledarskap.

  • Vikten att som ledare själv vara medveten om sina egna styrkor och hur man kan använda dem ännu mer
  • Mina värderingar syns i mitt sätt att leda
  • Samskapandet
  • Att skapa förutsättningar för andra att göra ett bra jobb
  • Fokus i teamen är både individuell styrka och den kollektiva styrkan
  • Jag som chef skapar möjligheter till positivt förändringsarbete.

Under seminariet delades deltagarna in i olika grupper där alla diskuterade hur vi arbetade med ledarskap och jämförde erfarenheter.