Börja med barnen! – saknar socialtjänstens perspektiv

YTTRANDE: Delbetänkandet från utredningen En sammanhållen och god och nära vård för barn och unga (SOU 2021:34) har varit ute på remiss. FSS anser att det är olyckligt att utredningen inte har koordinerats med den tidigare utredningen om förslag till ny socialtjänstlag (SOU 2020:47), då båda i stor utsträckning berör vikten av samverkan, tidiga insatser och barnets bästa.

Förslagen i de båda utredningarna synliggör parallella spår som riskerar fortsatt fragmentering och ”stuprör” snarare än helhetsperspektiv.

Utdrag ur yttrandet

Sammanfattningsvis instämmer FSS i att samordningen mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver stärkas, men efterfrågar förslag och tydliggörande i ansvarsfrågan. FSS instämmer också i att hälso- och sjukvårdens skyldighet att arbeta hälsofrämjande behöver förtydligas, men att det även bör inkludera ett krav om att samordna det arbetet med andra aktörer som delar uppdraget. Slutligen instämmer FSS i förslaget om ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga, men anser att socialtjänsten även bör vara en av dess aktörer.

FSS instämmer i att samordningen mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver stärkas. Utredningen ger dock inga konkreta förslag på hur detta kan ske, mer än att huvudmännen behöver skapa bättre förutsättningar, vilket är olyckligt. Ett sätt att öppna upp för att möjliggöra sådana förutsättningar hade varit att inkludera socialtjänstens perspektiv och insatser i utredningens förslag om ett nationellt hälsovårdsprogram för barn och unga, vilket kommenteras längre fram.

Vidare hade det varit önskvärt att lyfta och utreda frågan om ansvar mellan huvudmän (region och kommun) i att ge stöd och insatser till barn och unga, särskilt när det finns behov av insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. Då kommunen enligt lag har det yttersta ansvaret för att de som vistas där får det stöd och den hjälp de behöver, finns en risk att regionen undandrar sig ansvar.

Här kan du läsa hela yttrandet.