Barn med funktionsnedsättning

KVALITET OCH KOMPETENS I SOCIALTJÄNSTEN: Socialstyrelsen har fått i uppdrag från Socialdepartementet att ta fram ett kunskapsunderlag och metodstöd för samordnade insatser för barn med funktionsnedsättning. FSS deltog i början av september i en rekommendationsgrupp som Marjana Tornmalm, Socialstyrelsen kallat samman till.

Rekommendationsgruppen fick innan träffen ta del av två olika rekommendationer, för att bedöma om de skulle ingå i kunskapsunderlaget och metodstödet. Under mötets gång diskuterades de båda förslagen och rekommendationsgruppen kom fram till att bifalla de två förslagen efter en del omformuleringar.

förslag till Rekommendation 1

Huvudmän för socialtjänst och hälso- och sjukvård bör erbjuda en samlad, tillgänglig och mottagaranpassad information och vägledning om vård, stöd, service och omsorg till barn med funktionsnedsättning och deras familjer.

förslag till Rekommendation 2

Huvudmän för socialtjänst och hälso- och sjukvård bör införa, använda och följa upp rutiner och strukturer som främjar en gemensam planeringsprocess som tillgodoser behovet av vård, stöd, service och omsorg för barn med funktionsnedsättning och deras familjer.


Deltagare i rekommendationsgruppen för FSS räkning: Jane Parment, teamchef för familjehemsteamet i Östersunds kommun.