Att utveckla professionell expertis

EN BOK OM KUNSKAP OCH LÄRANDE: FSS-medlemmen Gunilla Avby har skrivit en bok med teoretiskt och praktiskt perspektiv på professionellt lärande och expertis.

Mot bakgrund av den ökade tilltron till evidens har betydelsen av kunskap och lärande fått en framträdande roll i samhällsutvecklingen. För att framgångsrikt kunna leva upp till de allt högre krav som ställs på professionella yrkesutövare krävs att kunskaper ständigt utvecklas och förnyas.

Att bli och förbli en skicklig yrkesutövare eller med andra ord en expert handlar om förmågan att agera kunnigt, medvetet och insiktsfullt i en given situation. Professionell expertis inrymmer förmågan att förhålla sig kritiskt reflekterande till både sig själv och sin verksamhet och därmed kunna vara kompetent och ansvarstagande inom sitt yrkesfält.

Boken utvecklar två grundläggande antaganden

  • Olika kunskapsformer berikar varandra, i själva verket skapar de varandra.
  • Framgångsrika organisationer har förmågan att använda varierande kunskapsformer och att organisera för lärande.

Att utveckla professionell expertis gör anspråk på att vara både teoretisk och praktisk. Genom att boken presenterar teoretiska perspektiv samtidigt som den introducerar praktiska verktyg vill författaren stödja just ditt professionella lärande och din expertis.

Boken riktar sig huvudsakligen till studenter, chefer och praktiker inom socialt arbete, men kan förslagsvis även användas av studenter inom personalvetarprogrammet och närliggande beteendevetenskapliga ämnen med intresse för kunskap och lärande i arbetet.

Författaren Gunilla Avby, fil. dr i pedagogi, arbetar till vardags som chef för FoU Nordväst, Stockholms län. Hon har också uppdraget att skriva om ”Förutsättningar för en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst” i delbetänkandet i översynen av socialtjänstlagen.

Att utveckla professionell expertis – En bok om kunskap och lärande (Studentlitteratur, 2018).