Några ord om tillit

Fungerar lika bra framlänges som baklänges (det som kallas för palindrom).

Tilliten i samhället är en av de grenar där Sverige tillhör den absoluta världstoppen. Ett faktum som Lundaprofessorn Bo Rothstein hävdar har mycket med tilliten till våra institutioner att göra. (Att alla blir behandlade lika av statliga och kommunala myndigheter och rättsväsende).

Grunden till denna tillit lades redan av Axel Oxenstierna (1583–1654) med framväxten av en ”oförvitlig statsförvaltning”.

Tillit behöver finnas i alla delar av en organisation för att den ska vara verkningsfull. (Till/från chefer, till/från kollegor, till/från medborgare och deras anhöriga, osv).

Tillit tar tid att bygga upp men den går också extremt snabbt att rasera.

Tillit till varandra är i mina ögon en absolut grundsten till Sveriges fantastiska resultat i fotbolls-VM så här långt (kunde inte hålla mig borta från fotbolls-VM i detta inlägg…).

Tillitsdelegationen presenterade, som flera av er säkert redan noterat, den 14 juni sitt slutbetänkande. Vid min första snabba genomläsning hittar jag flera lovvärda förslag som har bäring såväl på statlig nivå som på regional/kommunal nivå.

FSS återkommer säkert till denna angelägna fråga efter semestrarna – redan här och nu vill jag lyfta fram några av de goda förslagen:

  • Generella statsbidrag som huvudprincip (och därmed en minskning av de riktade statsbidragen).
  • En mer samstämmig statlig styrning av välfärdssektorn (och mindre av det vi ser idag med statliga myndigheter som i vissa fall kommer med helt motstridiga styrsignaler).
  • En mål- och resultatstyrning som är mindre detaljerad än idag samt i högre grad utformad i samråd med professionerna.
  • Försöksverksamheter och frikommuner i nationella ”labb” och i nära samarbete med forskning.
  • Lärande tillsyn. Ökad dialog och inslag av samarbete med den granskade utgör viktiga moment, med syfte att gemensamt finna vägar att utveckla verksamheten, lösa problem och långsiktigt förebygga nya.

Tillitsdelegationen har även försökt förtydliga begreppet tillit genom att bland annat konstatera att:

  • ”Tillit innebär inte fritt valt arbete, utan samarbete inom tydliga ramar.
  • Tillit innebär en balanserad syn på medarbetare – varken naivism eller cynism.
  • Tillit innebär att premiera lärande genom att överse med mindre allvarliga misstag – men också att agera på allvarliga problem.
  • Tillit innebär att vi ska fortsätta kontrollera, men mer selektivt och utifrån dialog med den granskade.”

Kommentarer inaktiverade.