Komplexa frågor

ORDFÖRANDE HAR ORDET 9 MARS 2020: Det är mycket man ska hålla reda på som socialchef. De senaste veckorna har vi fått ett virus att hantera. Som vanligt fattar olika kommuner olika beslut om vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas. Det läggs ner väldigt mycket arbete i varje kommun. Är det inte märkligt att vi, i ett så litet land som Sverige, inte kan komma fram till ETT beslut i stället för (i värsta fall) nästan 300?

Vi vårdar flera sköra målgrupper, framför allt de äldre, så det finns all anledning att ha bra rutiner för att förhindra smittspridning, både nu och i framtiden.

Inga fler legala droger!

Egentligen hade jag bara tänkt skriva om narkotikadebatten som fått ordentlig fart, i alla fall i Dagens Nyheter. Här befinner vi oss inte i ett skymningsland utan det är antingen eller. Antingen legaliserar vi droger eller så fortsätter vi som nu. Att släppa fram fler legala droger känns för mig helt otänkbart. Det vi behöver förbättra är vården för dem som brukar och missbrukar.

De som råkar mest illa ut och har svårast att ta till sig de metoder vi jobbar med idag är unga som kommer från eller lever i en tung social situation. De kan behöva stöd i mycket mer än att klara av att vara drogfri, och därför behöver vi prata mer med dem och jobba med en mer individinriktad metod.

Barns och föräldrars rättigheter

Lagen om vård av unga, LVU, har tyvärr aktualiserats genom ännu ett tragiskt dödsfall. Barnens rättigheter har varit i fokus ett bra tag. Mycket har stärkts och görs bättre i våra verksamheter. I de sammanhang där jag har företrätt FSS, särskilt kring omarbetningen av socialtjänstlagen, har många pratat om att man samtidigt måste se över föräldrabalken och föräldrars rättigheter till sina barn. Att enbart stärka barnens perspektiv i annan lagstiftning kan skapa ännu större målkonflikter lagstiftningarna emellan än vad som redan är fallet, i alla fall vad gäller barnens rättigheter och deras möjligheter att överrösta föräldrarätten.

Komplexa frågor

Just den här typen av komplexa frågor tar vi upp till dialog när vi i FSS styrelse träffas. Med en aktiv styrelse och engagerade medlemmar kan vi sprida erfarenhet mellan kommuner och lägga grunden till ett påverkansarbete på det nationella planet.

Flera av de frågor som dagligdags surrar i våra yrkesliv kommer vi att ta upp på Socialchefsdagarna 2020 i Göteborg i månadsskiftet september-oktober. Du kan se programmet växa fram på socialchefsdagarna.se. Jag tycker det ska bli intressanta och allsidiga dagar och hoppas självklart att du och många av dina kollegor vill delta!

Med varma hälsningar
Monica Persson, FSS ordförande

Kommentarer inaktiverade.