Jag vill slå ett slag för jämställdhetsarbete inom socialtjänsten!

(Från 2014-02-11)
Det är inte ovanligt att det förekommer multiproblematik när kvinnor och män söker stöd hos socialtjänsten. Så är fallet för de kvinnliga och manliga klienter som söker stöd på vår enhet för hemlösa.

Samtliga har förstås boendeproblem, men många har också en annan social problematik. Det är inte ovanligt med missbruk och funktionsnedsättningar till exempel.

Vi är duktiga, tycker jag, på att utreda men vi har blivit lite hemmablinda. Våld i nära relationer är också, tyvärr, vanligt förekommande. När vi satsade på att öka kunskapen om jämställdheten och de jämställdhetspolitiska målen fick vi syn på omfattningen av våldet i nära relationer för både män och kvinnor bland våra klienter på enheten. Det rör sig om betydligt fler än vi tidigare upptäckt. Vi insåg behovet av att bli bättre på att upptäcka förekomsten av våld men också erbjuda stödinsatser för både de som är utsatta och för de som är våldsutövare.

Vi ser att det är angeläget att kompetens om missbruk, åldrande eller funktionsnedsättning finns hos personal som handlägger ärenden rörande våldsutsatta kvinnor, för att kunna hjälpa en kvinna att få adekvata insatser för både sin våldsutsatthet och andra behov, samtidigt. Vi behöver helt enkelt integrera många olika perspektiv på en gång – inte minst jämställdhet.

Vi har tidigare inte varit så bra på att titta på de aggregerade resultaten av våra insatser för kvinnor och män. Med hjälp av analys av könsuppdelad statistik har vi fått syn på en hel del ojämställdhet inom avdelningen som vi kan börja ta itu med. Boende – och utluss verksamhet – eller BUSS –  är en verksamhet som arbetar med kvinnor och män för att de ska klara ett eget varaktigt boende efter institutionsvistelse.

Vägen mot ett eget boende går oftast via försökslägenhet, gruppboende eller familjehem för vuxna. En analys som gjorts utifrån kön visade att kvinnorna stod för 65 procent av de s.k. oplanerade avsluten, inom familjehemsvård för vuxna; en oproportionerlig stor siffra utifrån det totala antalet placerade klienter.

Vi vill öka antalet lyckade placeringar för kvinnor. Målet är att pröva andra sätt att ta emot och bemöta kvinnor i syfte att bättre tillmötesgå kvinnliga klienters behov. Under 2014 fortsätter diskussioner om kompetenshöjande insatser, för såväl familjehem och personal.

Det är självklart att vi ska utgå ifrån den enskildes behov men när vi börjar att analysera våra aggregerade resultat och annan statistik utifrån kön kan vi identifiera en hel del förbättringsområden. I torsdags hölls slutkonferensen för SKLs Program för Hållbar Jämställdhet. Det var glädjande att få höra om många konkreta resultat som har uppnåtts inom ramen för programmet. Vi har en bit kvar men det känns bra att vi påbörjat vår resa.

Program för hållbar jämställdhet var en del av SKL:s stöd till kommuner, landsting och regioner för att ge likvärdig service till kvinnor och män, flickor och pojkar. Med statliga medel har SKL finansierat utvecklingsarbeten i ett 70-tal kommuner, landsting, regioner, samverkansorgan och privata företag. http://www.skl.se/vi_arbetar_med/jamstalldhet/hallbar-jamstalldhet

Kommentarer inaktiverade.