Göteborgs Stads förberedelser för covid-19

Våren 2020 kommer vi att minnas under lång tid. Det var då ett virus tog över världen och  förändrade allas vardag. Jag jobbar i Göteborgs Stad och där har vi sedan slutet av januari arbetat med lägesbilder och förberedande arbete för det som med största sannolikhet kommer. Förberedelserna gäller både internt i staden, men vi jobbar även tillsammans med Västra Götalandsregionen.

Rapporterna om smittspridningen i Stockholmsregionen är oroande och vi försöker rusta oss för att möta utvecklingen av antalet smittade i Göteborg med omnejd. Hur ska vi på bästa sätt göra det? Här ska jag berätta lite om vad vi gjort fram till idag (2020-04-14).

Göteborg är organiserat i tio stadsdelar och en social resursförvaltning, som bland annat ansvarar för äldreomsorg, funktionshinder och individ- och familjeomsorg. För att vi som stad ska vara bra förberedda, så har en samordningsgrupp skapats med en bred representation från olika verksamheter som berörs av pandemin. I samordningsgruppen försöker vi fånga de frågor som behöver förberedas innan beslut. Detta arbete görs parallellt med ordinarie uppdrag och det innebär att samordningsgruppen inte kan arbeta med alla frågor, utan det är många som engagerats i förberedelserna.

Kommunernas samverkan med Västra Götalandsregionen sker enligt en tidigare upparbetad struktur på regional nivå, VVG – Vårdsamverkan Västra Götaland, där de fyra kommunalförbunden och Göteborgs Stad är representerade. Vi har sedan fyra veckor regelbundna möten via Skype två gånger i veckan. Gruppen har dessutom kompletterats med smittskyddsläkare och läkare från Vårdhygien.

Det finns två frågor som vi haft på agendan varje möte, provtagning och skyddsutrustning. I Göteborg har en stadsdel fått i uppdrag att samordna behovet av skyddsutrustning för hela staden. Vi har tänkt att det är effektivare att några få arbetar med att söka skyddsmaterial. Även detta är en samverkansfråga där vi jobbar tillsammans med regionen. Det har varit angeläget för att säkra att alla, både inom kommun och region, ska bli omhändertagna på ett säkert sätt och att personalen känner sig trygg i arbetet.

På delregional nivå, dvs. Göteborg och fyra kranskommuner tillsammans med regionen, har vi samverkan en gång i veckan och där jobbar vi med att skapa smidiga processer och säkra en fungerande samverkan. Vi har tillsammans uttalat oss om vikten av att alla patienter får den rätta vården utifrån sina behov och att sköra äldre i möjligaste mån ska få sin vård och omsorg hemma. Dessutom har vi poängterat att alla verksamheter behöver prioritera samverkan i situationer som denna. Ensam är inte stark!

En av de första frågorna som vi tog oss an i Göteborgs Stad var besöksförbud på boenden, för att skydda äldre och andra som tillhör riskgrupper. Det beslutet gäller sedan 12 mars, nästan tre veckor innan regeringen beslutade att samma sak skulle gälla i hela Sverige.

Det är många följdfrågor att ta ställning till utifrån beslutet om besöksförbud. Ska det tillåtas inflyttningar på äldreboende och hur ska i så fall visning av en lägenhet gå till? Många anhöriga vill hitta sätt att få träffa den äldre under besöksförbudet. Hur ska oron hos anhöriga stillas när de själva inte kan besöka sina äldre släktingar? I Göteborg arbetar vi nu med att skapa tydlighet i dessa frågor för att ge personalen stöd i hur de kan svara på dessa förfrågningar och hantera situationer. Två chefer med ansvar för hemtjänsten fick uppdraget att göra en plan över prioriteringsordning över olika insatser om de på grund av personalbrist inte klarar att utföra allt som är beviljat till brukarna.

Vi har kartlagt våra boendeplatser och arbetat med att skapa så många korttidsplatser vi kan inom Göteborgs stad. Sedan två veckor finns i en stadsdel en korttidsenhet som endast tar emot utskrivningsklara patienter som konstaterats smittade av covid-19. I nuläget har staden inte utökat sitt åtagande, t ex genom att gå in i en samverkan med regionen kring mellanboende. Vi jobbar i enlighet med hälso- och sjukvårdsavtalet, men ska se till att avlasta regionen genom att vara snabba med att ta hem patienter som inte behöver vara på sjukhus.

Vi samverkar med regionen om en analys för att bedöma behov av nya korttidsplatser utifrån olika scenarier för utveckling av antal smittade. Prognosen är idag att högsta läge vad gäller smittade i Västra Götaland kommer inträffa någon gång mellan slutet av april och mitten av maj. Det är bra om vi då har en beredskap för att på ett bra sätt ta hand om de som behöver vård och omsorg.

Vi arbetar med att rekrytera personer som permitterats från hotell, restaurang och industrin för att se om det finns några som har en vårdutbildning. Det har även skapats en kortare utbildning tillsammans med förvaltningen för arbetsmarknad och vuxenutbildning för att underlätta rekrytering av personal till äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten.

Staden har skrivit avtal med Röda Korset om samordning av volontärer som kan att gå in och hjälpa äldre personer med handling eller andra insatser som de har behov av. Vi har inte gått in och utökat biståndsinsatser utan hänvisar till volontärer. Det har varit ett stort intresse från allmänheten och det är redan idag flera organisationer som kommit igång i ett arbete att stödja personer över 70 år.

Aktuell statistik är viktig som ett led i information till våra beslutfattare och nödvändig i den interna planeringen. Det kan vara en utmaning när insamlandet sker i så många led som i en större stad som Göteborg.

Det som under den senaste veckan kommit som en utmaning är smitta på våra boenden. Ett arbete för att begränsa smittan är prio 1 i nuläget och det är angeläget att basala hygienrutiner följs och att personalen är trygg med vilken skyddsutrustning som ska användas. Det är information som behöver finnas på olika språk, upprepas och kommuniceras både som text och film för att säkert nå ut till alla som behöver få del av den.

Från denna vecka kommer det att finnas ett begränsat antal test för personal – test som ger positivt eller negativt resultat och är en färskvara om jag är smittad just nu. Om jag testas negativ idag kan jag vara smittad imorgon. Ska jag då ta ett nytt test? Jag tycker det är en klok tanke att testa de som är hemma med lindriga besvär och som haft symtom i mer än 24 timmar. Är ett sådant test negativt kan de återgå i tjänst istället för att vara hemma. Den stora möjligheten ser jag först när det går att testa om en person har antikroppar och jag hoppas att det inte ligger alltför långt fram i tid.

Det är inte helt enkelt att göra en beskrivning av vårt förberedelsearbete och detta ska inte ses som en totalbild av vad som har gjorts.

Om det finns frågor, funderingar eller tankar så får ni gärna höra av er på info@socialchefer.se eller lägga in kommentarer här nedan. Detta är en utmaning där vi alla behöver hjälpas åt.

Anette Johannesson, avdelningschef Äldre, hälso- och sjukvård i Göteborgs stad

One Response to “Göteborgs Stads förberedelser för covid-19”

  1. evacharlottak.lindskog@kristinehamn.se' Eva Lotta Lindskog skriver:

    tack för att du delar med dig, det har vi alla nytta av!