FSS vill säkra kompetensen inom myndighetsutövningen

FSS förslår ett helhetsgrepp för att höja kompetensen och statusen inom Socialtjänstens myndighetsutövning. Den generella utbildningen anses lägga en bra grund för yrket men precis som för många yrkesgrupper så krävs det praktisk erfarenhet inom yrket för att bli fullt kvalificerad.

Mod, trygghet och förmåga till reflektion i jobbet.

Arbetsgruppen för kompetens och kvalitet inom socialtjänsten har idag träffat Cecilia Grefve från Regeringskansliet, Kjerstin Bergman och Christina Norlin Mistander från SKL samt Beatrice Hopstadius och Annika Öquist från Socialstyrelsen för att diskutera FSS förslag till yrkesintroduktion.

Vi är ense om att kompetensen behöver stärkas för att säkra rättssäkerheten och framtida kompetensförsörjning.

Det sociala arbetet behöver återerövras och vi måste säkra att individens behov ses i hela sitt sociala sammanhang. Helhetssynen är viktig.

Kommentera