Ensamheten

Den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen har nyligen slutförts. En av de frågor som finns med handlar om  huruvida de som får hjälp lider av ensamhet. Det brukar vara omkring 40 – 50 % av dem som får insatser från äldreomsorgen som uppger att hen upplever besvär kopplat till ensamheten. Frågan är om det går att göra något åt det och i så fall hur?

Forskning på gång

Tillsamman med  Högskolan Dalarna har vi i Falun börjat skissa på ett forskningsprojekt omkring ensamhet och hur ensamhetens negativa konsekvenser kan lindras eller avhjälpas med välfärdsteknik och digitala hjälpmedel.

Det senaste halvåret har vi byggt upp en visningslägenhet tillsammans med allmännyttan; Kopparstaden och Region Dalarna som vi kallar ”Smartare Hem”. I den lägenheten visar vi upp välfärdsteknik  för olika målgrupper. Vi tror nu att vi kan använda den för att sprida kunskap om välfärdstekniken och dess möjligheter för att kunna bryta ofrivillig ensamhet.

Fler har en nära vän!

Antalet personer som lever i ensamhushåll ökar. I t.ex. Dalarna utgörs 47,7 % av hushållen av ensamhushåll och trenden är ökande. Det faktum att hen bor i ett ensamhushåll behöver inte betyda att hen känner sig ensam men det finns en förhöjd risk att den situationen uppstår.

En positiv utveckling är dock att andelen som saknar en nära vän minskar. Det är idag ca 10 % av kvinnorna som saknar en nära vän och ca 15 % av männen som gör det.

Det är rimligt att anta att de som saknar en nära vän också bor i ett ensamhushåll.

Kan välfärdstekniken bidra?

I Falun finns ca 6 000 personer som saknar en nära vän och många av dem bor troligtvis också  ett ensamhushåll. Ensamhetsproblemet gäller vuxna i alla åldrar och orsakerna variera från person till person. Oaktat orsak så kan den sociala isoleringen vara svår att bryta på egen hand för den som är drabbad.

I det forskningsprojekt vi skissat på vill vi utforska hur välfärdsteknik och digitala välfärdstjänster kan vara med och bidra till att minska ensamheten. Kan välfärdstekniken  bidra till att bryta social isolering och hitta vägar fram till en social gemenskap?Om vi, med hjälp av välfärdsteknik, kan ge den enskilde verktyg att komma ur den ofrivilliga ensamheten räknar vi med att en rad positiva hälsoeffekter följer av det.

Vad tror DU om välfärdsteknikens möjligheter att kunna bryta ensamhet och isolering?

Kommentarer inaktiverade.