Äpplen och päron

Jämförs vi kommuner rättvist och hur hanterar vi resultaten?

Kommuner levererar en mängd tjänster och service varje dag, precis enligt de lagar och förordningar vi är skyldiga att följa och i enlighet med de budgetdirektiv politiken beslutat i respektive kommun. Utifrån detta så jämförs landets kommuners kvalitet, resultat och kostnader extremt mycket, dels genom Öppna jämförelser men även genom andra verktyg.

Öppna jämförelser är ett verktyg för att analysera, följa och utveckla socialtjänstens verksamheter på lokal, regional och nationell nivå. Syftet med Öppna jämförelser är att det ska stimulera till kunskapsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet. Målet är att verksamhetsförbättringarna ska komma brukarna till gagn och att den enskilde får rätt insatser utifrån sina behov. Men dessa resultat ligger också många gånger till grund för besparingar inom verksamheter.

Den främsta målgruppen för Öppna jämförelser är beslutsfattare och utförare, och här har vi chefer ett arbete att göra – dvs vi måste bli bättre på att analysera resultaten och framförallt förmedla dessa till beslutsfattarna. Positiva resultat är ingen garanti för god kvalitet i det enskilda fallet och vice versa. Jämförelserna behöver kompletteras med andra underlag för att få en mer heltäckande bild av de faktiska förhållandena.

Ett kvitto på att ”det skrivna” inte alltid är överensstämmande med verkligheten är när analysen av resultaten blir så intressant att jämförbara kommuner sinsemellan påbörjar ett intensivt kunskapsutbyte – med målet om att utveckla, förbättra och effektivisera verksamheterna för att möta medborgarnas behov. För att Sverige ska kunna erbjuda en likvärdig socialtjänst räcker det inte med ett resultat i siffror och diagram – vi kommuner måste klä dessa med ord och förklaringar så att beslutsfattarna kan fatta kloka beslut på korrekta underlag.

Att kommuner ”bjuder upp till dans” med varandra underlättar detta analysarbete. Genom dialog om vad man rapporter in i verktygen, hur strikta man är i tolkningarna av frågorna och hur man analyserar svaret på den enskilda frågan leder till att vi gemensamt når en mer jämställd socialtjänst. Det finns många kommuner som påbörjat två – eller trepartsutbyte just för att lära av varandra och då kan Öppna jämförelser vara en del i ett sådant arbete.

Socialförvaltningen i Östersunds kommun och Örnsköldsviks kommuns Välfärdsförvaltning har påbörjat ett flerårigt utbyte i syfte att förbättra, effektivisera och utveckla verksamheten. Utbytet sker på olika nivåer inom olika verksamheter, dvs mellan medarbetare, specifika funktioner/verksamheter samt chefer. De fokusområden som är aktuella är verksamhet, budget, kvalitet samt arbetsmiljö.

Det är viktigt med kvantitativa jämförelser – men siffror får inte stå för hela sanningen! Tjänstemännens analys av siffrorna måste få väga lika tungt vid politiska beslut för att vi ska nå en jämlik och kvalitativ socialtjänst – och jag tror vi kan både vässa vår analysförmåga och ”dansa mer”.

Kommentarer inaktiverade.