6 timmars arbetsdag – en framgångssaga!

Under sex månader testar 18 myndighetsutövande socialsekreterare i Östersunds kommun att arbeta sex timmar per dag, alternativt en ledig dag i veckan. Drygt halvvägs in i projektet är erfarenheterna enbart positiva.

Syftet med att under en begränsad tid, i en väl avgränsad arbetsgrupp testa förkortat arbetstid är att stimulera till nya effektivare arbetssätt, förbättra arbetsmiljön och fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare. Förutsättningarna från arbetsgivarens sida var tydliga; framförallt skulle det hos medarbetarna finnas en vilja till detta tidsbegränsade projekt, det får inte bli någon försämrad service till medborgarna (dvs samma ärendemängd, tillgänglighet osv) och därtill inte någon ökad kostnad för nämndens rambudget. Utöver detta så ska projektet kontinuerligt följas av HR-konsult.

Inför uppstarten den 1 mars var förankringsarbetet gediget. Givetvis hade man i personalgruppen diskuterat hur man skulle kunna hantera samma ärendemängd på kortare arbetstid, vidare fick personalen själva välja om man ville förkorta sin arbetstid varje dag eller önskade en ledig dag per vecka. Förankring skedde även i nämnden, de fackliga organisationerna, samt övriga personalgrupper inom förvaltningen. Därtill fick personalen besvara en arbetsmiljöenkät som mäter hur de innan uppstarten upplever sin arbetsmiljö och arbetssituation.

Projektet om 6 timmars arbetsdag avslutas den 31 augusti 2016. Erfarenheterna hittills är enbart positiva, medarbetarna har skapat effektivare arbetssätt, arbetsmiljön är bättre vilket visar sig genom en gladare och positivare arbetsgrupp (projekttiden är troligen för kort för att kunna påvisa ändrade sjukskrivningstal) och det har inte blivit någon försämrad service till medborgarna eller ökad kostnad för nämnden.

Det arbetsgivaren lyckats skapa är möjligheten till återhämtning för medarbetarna, stimulera till att ”tänka nytt” samt ge utrymme för chefers strategiska uppdrag som ibland prioriteras bort – t.ex. utvecklingsfrågor. Under hösten kommer medarbetarna återigen att få besvara samma arbetsmiljöenkät och därefter ska förvaltningsledningen utvärdera projektet. Beroende av utfallet kan det bli aktuellt för fler verksamheter att under en kort period prova detta, men huruvida det är aktuellt för en permanentning är ett politiskt beslut.

Lyssna gärna på vad en medarbetare tycker!

Kommentarer inaktiverade.