Yttranden 2017

FSS yttrande 22 maj över Justitiedepartementets betänkande Se barnet! (SOU 2017:6)

FSS synpunkter 13 mars på SBU:s planerade forskningsöversyn inom områdena missbruk, funktionsnedsättning, äldreomsorg samt försörjningsstöd som sker inom ramen för socialtjänsten och LSS

FSS yttrande 23 februari över Finansdepartementets betänkande Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78)

FSS yttrande 17 februari över Socialdepartementets remiss Ökad insyn i välfärden (Dnr S2016/06178/FS)